Regele Carol al II-lea – În Zodia Satanei

in zodia satanei
Nu ştiu sigur, dar, pare-mi-se că apariţia acestei interesante cărţi despre care aşternem câteva rânduri, a trecut cam neobservată, deşi se împlineşte în prezentul an, un sfert de veac de când a văzut lumina tiparului. Este vorba despre o carte al cărei autor nu este altul decât Carol al II-lea, regele României timp de un deceniu, anume între anii 1930-1940. Meritul principal al respectivului demers îi revine prinţului Paul de România, fiul lui Carol Mircea, fratele vitreg al Regelui Mihai, rezultat din prima căsătorie a lui Carol al II-lea cu moldoveanca Zizi Lambrino.

Prinţul Paul, aflat într-o vizită la Şcoala Generală ” Mihai Eminescu” a dăruit această lucrare profesoarei de istorie Livia Buşoiu. El, ştiind că bunicul său, regele Carol al II-lea. a lăsat în urma sa un manuscris, a pornit în căutarea acestuia pe care l-a identificat la Monique, văduva lui Ernest Urdăreanu, fostul mareşal al curţii regale şi cea mai apropiată persoană a suveranului. De altfel, despre această întâmplare, în “Scrisoare către cititori”, Prinţul Paul notează: ” Dându-şi seama cât de mult mă interesează istoria familiei şi a ţării mele, doamna Urdăreanu mi-a donat cea mai mare parte a arhivelor Regelui Carol al II-lea, pe care acesta le luase cu sine în exil cu scopul ca, într-o bună zi, să-şi scrie biografia”( pag. 5).
Că monarhul îşi dorea publicarea textului, răspândit în cele şapte caiete, ne-o dovedeşte şi mărturisirea acestuia din prefaţa cărţii, în care, pe lângă o lungă pledoarie făcută democraţiei, ca un principiu de bază ce trebuie să domnească între toate ţările lumii, notează: “Doresc ca prin aceste pagini ce le veţi citi să aduc o contribuţie la cunoaşterea celor petrecute şi una pentru îmbunătăţirea viitorului. Adevăratul progres al omenirii nu s-a făcut peste noapte, ci printr-o continuă străduinţă pe calea binelui. În acest spirit, cititorule, citeşte această carte”(pag.10).
În privinţa titlului, aventurierul suveran simte nevoia să facă următoarea precizare : “În zodia Satanei” poate să pară cititorilor un titlu straniu pentru o carte al cărei conţinut este de domeniul istoriei şi al politicii. Dacă l-am ales din vocabularul astrologic este pentru că acele două decenii între războaiele mondiale par a fi fost supuse unor influenţe răufăcătoare, cosmice ori altele” (pag.9).
Cartea de faţă este structurată, conform dorinţei autorului, sub forma unui triptic, cele trei mari părţi fiind intitulate: “TRECUTUL, RĂZBOIUL ŞI VIITORUL”, în cadrul fiecărei entităţi existând mai multe subdiviziuni care menţionează tot ce s-a întâmplat pe teatrele de operaţiuni de pe teritoriul vechiului continent şi nu numai. Lucrarea are ca îngrijitori de ediţie pe istoricii : Tiberiu Velter (partea I); Horia Şerbănescu (partea a II-a) şi Jipa Rotaru (partea a III-a). Aceştia au considerat că ar fi foarte bine să vină în sprijinul cititorilor cu unele explicaţii privind faptele şi evenimentele petrecute, protagoniştii acestora, ş.a. şi au adăugat la finele capitolelor mai multe pagini de NOTE cu explicaţiile necesare. Totodată, în vederea formării unei imagini cât de cât despre al nostru suveran, găsim anexate la sfârşitul cărţii câteva fotografii care îl înfăţişează pe monarh în întâlnirile cu şefi de stat din regiune, precum şi cu două facsimile ale manuscrisului său.
Evident, cele trei mari dimensiuni au o legătură indisolubilă între ele, una determinând-o pe cealaltă. De bună seamă, cele 12 capitole ale primei părţi au în componenţa lor ideile principale ce se desprind, nu numai din perioada anterioară celui de al II-lea cataclism, dar şi consecinţele fără precedent ce au derivat din acesta. Iată doar câteva dintre capitolele inserate: ” Versailles”, “Primii paşi după pace”, “Pasivitatea şi primele semne de orbire”, “Pervertirea democraţiei”, “Securitatea faţă în faţă cu politica de împăciuire”, ” Împăciuirea devine sinonim cu dezastrul”, etc.,
Aidoma primei părţi, aruncând o succintă privire peste cele 12 capitole şi celei de a doua părţi, lesne ne putem da seama de substanţa evenimentelor petrecute, despre modul în care a pornit războiul, despre atrocităţile comise, despre personalităţile de seamă ce au avut un rol predominant în înfrângerea agresorilor.
Cele şapte capitole înscrise în partea a treia a cărţii vorbesc ele însele, despre temele abordate de regele -autor în întreprinderea sa. Iată doar câteva cât se poate de explicite în ceea ce a urmat după victoria aliaţilor asupra forţelor revanşarde, Germania, Italia, Japonia: “Câteva consideraţii generale”, “După victoria armelor, cea a păcii”, “Noi concepţii de viaţă internaţională”, “O nouă organizare a vieţii internaţionale”, etc.
Referindu-ne la conţinutul volumului, trebuie să amintim că Regele Carol al II-lea se dovedeşte a fi nu numai un bun mânuitor de condei, un fin analist al situaţiei existente pe plan extern, dar şi un destul de corect vizionar, multe din ideile şi părerile lui găsindu-şi expresia în hotărârile, deciziile şi punerea în aplicare a tratatelor şi pactelor ce au urmat după terminarea conflictelor. În cartea sa, al cărui subtitlu intitulat: “Reflexiuni asupra situaţiei internaţionale”, este destul de sugestiv în ceea ce priveşte situaţia pe planetă, cu referiri directe la poziţia României, suveranul Carol al II-lea, îşi exprimă gândurile şi ideile sale la ceea ce ar fi trebuit să se întâmple în relaţiile dintre state, intuiţia sa nedând greş. Îndeosebi în partea a treia a cuprinsului, “VIITORUL”, autorul aduce în planul realităţii o serie de consideraţii care, deşi enunţate în urmă cu peste 70 de ani, sunt şi în prezent de mare actualitate.
Ideea stabilirii unor principii democratice între toate statele lumii, a unor principii care să se bazeze pe libertate, egalitate şi ajutor reciproc, indiferent de mărimea acestora este mobilul central care, ca un fir roşu, străbate cartea de la un capăt la altul. Alte idei, extrem de importante pentru viitorul omenirii sunt: ideea securităţii colective şi, în acest sens şi a efectuării unor manevre comune ale armatelor unor ţări europene, a împărţirii Germaniei pe câteva sectoare pe o perioadă de 30-40 de ani, a creării unui stat evreiesc, conform dorinţei arzătoare a acestei naţiuni, o egalizare a tuturor economiilor statelor nu prin slăbirea celor bogate, ci prin ridicarea celor mai puţin dezvoltate la nivelul celor puternice, ş.a. Multe din aceste idei ale monarhului nostru s-au cam adeverit.

Alte aspecte asupra cărora se apleacă autorul-monarh în lucrarea sa sunt: o nouă conlucrare, împreună cu toate statele lumii, asupra stării sanitare a naţiunilor, asupra importanţei deosebite a turismului, şi chiar asupra construirii unei reţele de şosele de genul ” Panamerican Higway”, folosirea automobilului ca o necesitate, înlăturarea vrajbei şi atmosferei tensionate între naţiuni. Despre acest ultim deziderat Regele Carol al II-lea notează: “O politică de egoism şi de ură, fie ea între naţiuni, fie între straturile aceluiaşi popor nu poate da decât roade putrede şi va fi izvorul unor noi tulburări, unor noi catastrofe” ( pag. 245). Desigur, toate cele enumerate, dar şi multe alte aspecte ale vieţii societăţii omeneşti. au primit girul realităţii.

Carol R.
Rio de Janeiro, 1945

Dincolo de păcatele lui că, slavă Domnului, a avut destule, Regele României. Carol al II-lea , prin această lucrare, considerată a fi un adevărat testament lăsat poporului său, a fost un tip instruit, cultivat, educat şi deosebit de clarvăzător în problemele ce frământau omenirea în perioada postbelică. Cuvintele de sfârşit ale memoriilor sale demonstrează cu prisosinţă acest lucru. Iată-le: „Mai mult spirit moral , mai multă dragoste a aproapelui, o întărire a credinţei şi mai puţin egoism, toate acestea întrunite în acel indispensabil spirit de solidaritate, iată factorii primordiali ai salvării, iată imboldurile care ne vor face să ieşim din această nenorocită „ Zodie a Satanei” (pag.246 )

Prof. Gheorghe Bușoiu

Articole semnate prof. Gheorghe Bușoiu, găsiți aici : https://andreeabooks.wordpress.com/scriitori-medieseni-2/

Articolul a apărut în ziarul Tribuna Sibiului, din 18.12.2019, detalii aici :

https://www.tribuna.ro/stiri/cultura/regele-carol-al-ii-lea-sub-zodia-satanei-149206.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s